Aspetti fisiologici e qualitativi di patate di IV gamma