Plasmapheresis improves the outcome of central pontine myelinolysis.