Toward biofuels: an ongoing journey in EU (Editorial)