Mean-Variance Econometric Analysis of Household Portfolios