Galileo Galilei’ (GG) a small satellite to test the equivalence principle of Galileo, Newton and Einstein