Anti-HLA antibodies after bone graft and their impact on kidney transplant programs. [Riscontri di anticorpi anti-HLA dopo trapianto di tessuto osseo. Impatto su programmi di trapianto di rene.]