Antifilamentous Actin Antibodies by ELISA for the Diagnosis of Type 1 Autoimmune Hepatitis.