AlmaTourism N.16, 2017 Editorialalmatourism.unibo.it–ISSN2036-­‐5195I