Calligrafia d’avanguardia e arte astratta nella Cina contemporanea. L’“arte astratta calligrafica” di Pu Lieping, Wei Ligang, Chen Guangwu, Shao Yan, Luo Qi e Fung Ming Chip e l’“espressionismo astratto calligrafico” di Qin Feng e Zhang Dawo