Electro Mobility automation through the Arrowhead Framework