Polyamine biosynthesis as a target to inhibit apoptosis of non-tumoral cells