Immunomodulation by 17beta-estradiol in bivalve hemocytes.