Weak C-H×××O and C-H×××F-C hydrogen bonds in the Oxirane-Trifluoromethane Dimer