Una splendida cinquantenne. La Quinta Repubblica francese