Juridiksioni i Bashkimit Evropian, Paragjykimi komunitar, Rregulloret evropiane ne fushen e procesit civil. Profile prezantuese.