Poslednie raboty po sosttavleniyu arkheologicheskikh kart Sredney Azii. Metody, rezultaty, perspektivy [Recent works on the creation of archaeological maps of Central Asia. Methods, Results, Perspectives]