Lavinia Fontana, A Physician (Girolamo Mercuriali) (scheda n. 37)