Είναι δυνατή μια γνώςη με ορίζοντα την παγκόσμια ιστορία στο Δημοτικό Σκολείο Η διδασκαλία της Ιστορίας με «εικόνες πολιτισμού»