Classificabilità di essenze lignee mediante rilassometria e imaging NMR