Letteratura femminile; Shinkankakuha; Enchi Fumiko; Hayashi Fumiko; Hirabayashi Taiko; Kawabata Yasunari; Kirino Natsuo; Kono Taeko; Kurahashi Yumiko; Miyamoto Yuriko; Nogami Yaeko; Oba Minako; Sata Ineko; Setouchi Harumi; Shiga Naoya; Takahashi Takako; Tsushima Yuko; Yokomitsu Riichi