13 voci "Gerico", “Hama”, “Karkemish”, “Kish”, “Nimrud”, “Nippur”, “Shuruppak”, “Tell Brak”, “Tell Khuera”, “Tell Leilan”, "Tilmen Hoyuk", “Uruk”, “Susa”