Denosumab for bone giant cell tumor of the distal radius