Rezultaty issledovaniy uzbesko-italyanskoy ekspeditsii v samarkandskoy oblasti [Results from the research of the Uzbek-Italian expedition in the Samarkand region]