3, 5-Dimethoxy-2-[(4-methoxyphenyl)diazenyl]phenol